Obchodní podmínky ProAsist

  I. Základní ustanovení   

  Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost ProAsist s.r.o., IČ 24814288, DIČ CZ24814288, se sídlem Opatovická 1314/9, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176727 jako prodávající (dále jen „ProAsistí“ nebo „prodávající“)  a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

    
  Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. 
  Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s ProAsist nebo s ní jinak jedná.
  Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

  Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II, Reklamační řád, Podmínky ochrany osobních údajů a dokument „Způsoby dopravy“, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. 

  Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce ProAsist, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. ProAsist nebo smluvních partnerů ProAsist, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

     

  II. Sdělení před uzavřením smlouvy

  ProAsist sděluje, že:

  1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, ProAsist si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
  2. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od ProAsist, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;
  3. pokud ProAsist uzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
  4. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném ProAsist uváděny včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
  5. v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
   1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
   2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
   3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
  6. přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla ProAsist, na e-mailovou adresu ProAsist sdělit osobně v sídle ProAsist nebo sdělit prostřednictvím telefonátu
  7. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
   1. o poskytování služeb, které ProAsist splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
   2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli ProAsist a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
   3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
   4. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
   5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
   6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
   7. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ProAsist zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit.
  8. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
  9. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
  10. v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit přes kontaktní formulář na stránkách ProAsist, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
  11. V případě předobjednávky zboží Kupujícím je cena takového zboží pouze předběžná. Výsledná cena zboží se tak může lišit. O změně ceny bude ProAsist Kupujícího informovat. Kupní cena zboží bude stanovena až po naskladnění zboží ProAsistem. Případný rozdíl mezi uhrazenou odhadovanou cenou a kupní cenou bude ProAsistem vrácen, nebo Kupujícím doplacen před dodáním zboží, pokud se Kupující nerozhodne předobjednávku zrušit. ProAsist si u zboží, které lze předobjednat, vyhrazuje právo změnit termín dodání. V případě podstatné změny termínu dodání (tj. 14 dní) má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Změní-li se okolnosti, z nichž ProAsist vycházel v okamžiku předobjednání zboží Kupujícím do té míry, že na ProAsist nebude možné rozumně požadovat, aby byla předobjednávkou vázána, má ProAsist právo předobjednávku zrušit bez dalšího a následně o tom informovat Kupujícího.
  12. její kontaktní e-mailovou adresou eshop@proasist.cz.

     

  III. Smlouva

  1. Uzavření smlouvy

  Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném ProAsist tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník ProAsist, ať už přímo v sídle společnosti nebo po telefonu nebo emailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Na základě dlouhodobých zkušeností zákazníků ProAsist, ProAsist nezávazně doporučuje s požadovaným plněním Kupujícímu související oblíbené a doporučené služby, které může Kupující z objednávky jednoduše odstranit odkliknutím z objednávky v košíku před dokončením transakce. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky ProAsist, za případné chyby při přenosu dat ProAsist nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy ProAsist potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

  Přílohou potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu ProAsist. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

  Pokud je se zbožím poskytován jakýkoliv dárek, který Kupující nevyužije, je Kupující povinen kontaktovat ProAsist předem a sdělit jí, že o dárek nemá zájem. V takovém případě bude Kupujícímu prodáno zboží bez tohoto dárku. Neučiní-li tak, je Kupující v případě odstoupení od smlouvy povinen tento dárek dle čl. IV (Odstoupení od smlouvy), bodu 1. (Odstoupení od smlouvy) vrátit.

  Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

    

  1. Dodání předmětu koupě

  Kupní smlouvou se ProAsist zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí ProAsist kupní cenu.

  ProAsist si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení služby.

  ProAsist Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/službě v souladu se smlouvou.

  ProAsist splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

  Má-li ProAsist věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, ProAsist odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

  Dodá-li ProAsist větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

  ProAsist odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

  Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí ProAsist věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří ProAsist věc pro přepravu.

    

  1. Přechod nebezpečí škody

  Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

  Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou ProAsist způsobil porušením své povinnosti.

  Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

  Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní ProAsist umožnil nakládat.

  Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ProAsist škodu způsobil porušením své povinnosti.

  Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

    

  1. Odpovědnost ProAsist

  ProAsist odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména ProAsist odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

  1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které ProAsist nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
  2. se věc hodí k účelu, který pro její použití ProAsist uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
  3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
  4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  5. projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
  6. kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:
   1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
   2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
   3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
   4. vyplývá-li to z povahy věci.
   5. u spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

  Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, není možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců. Spotřebitel smí u těchto dárků uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.

  Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád.

  Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

  Má-li věc vadu, z níž je ProAsist zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

    

  1. Podstatné porušení smlouvy

  Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

  1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
  2. na odstranění vady opravou věci;
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  4. odstoupit od smlouvy

  Kupující sdělí ProAsist, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu ProAsist; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li ProAsist vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

  Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

  Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu ProAsist nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že ProAsist nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

    

  1. Nepodstatné porušení smlouvy

  Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

  Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může ProAsist dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může ProAsist odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

  Neodstraní-li ProAsist vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu ProAsist.

    

  1. Porušení smlouvy obecně

  Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

  Při dodání nové věci vrátí Kupující ProAsist na její náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

  Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

    

  1. Záruka za jakost

  Zárukou za jakost se ProAsist zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

  Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než ProAsist běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

  Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

    

  1. Následný prodej zakoupené věci

  Pokud Kupující věc zakoupenou od ProAsist prodá, daruje či jinak převede do vlastnictví jiné osoby, tak je povinen o tom ProAsist informovat.

  Nebude-li o tom Kupující ProAsist informovat, považuje ProAsist tohoto Kupujícího stále za vlastníka dané věci a za osobu, které náleží práva z vadného plnění.

       

  IV. Odstoupení od smlouvy

  1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

  Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
  3. ProAsist umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu eshop@proasist.cz , ProAsist spotřebiteli potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě její přijetí.

    

  Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese:

  ProAsist s.r.o.

  Opatovická 1314/9

  110 00 Praha 1

    

  Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá ProAsist bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od ProAsist obdržel, a to na své náklady.

  Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Pokud se jedná o spotřební zboží (např. kosmetika, doplňky stravy, drogistické výrobky apod.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

  Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, ProAsist doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu ProAsist spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu.

  Spotřebitel odpovídá ProAsist pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

  V případě proplácení dobropisu v hotovosti může ProAsist požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může ProAsist odmítnout peněžní prostředky proplatit.

  Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu ProAsist bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

  Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, není ProAsist povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží ProAsist odeslal.

  Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi ProAsist a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má ProAsist právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

    

  1. Odstoupení od smlouvy podnikatelem a v ostatních případech

  Kupujícímu podnikateli může být ze strany ProAsist umožněno od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit. V případě, je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než 50.000,- Kč vč. DPH není takové odstoupení od smlouvy možné vůbec.

  Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

  Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak Kupující bere na vědomí, že si ProAsist vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která ProAsist vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.

  Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

  1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
  2. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;
  3. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
  4. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující ProAsist, co ještě vrátit může, a dá ProAsist náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
  5. neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

  Z důvodu ochrany práv Kupujícího je-li Kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo na pobočce ProAsist, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu, nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

   

  V. Bezpečnost a ochrana informací 

      

  Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany ProAsist se použijí tyto podmínky ochrany osobních údajů.

      

  VI. Provozní doba

  Objednávky přes internetový obchod ProAsist: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

  V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci ProAsist nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

      

  VII. Ceny

  Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu www.proasist.cz jsou vždy aktuální a platné ceny, v české měně (Kč) s výjimkou případů, kdy dojde k uvedení chybné ceny viz ustanovení níže v tomto článku.
  Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.

  Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku Kupujícího.

  Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
  Původní cena znamená cenu zboží/služby, za niž předmětné zboží/službu/ ProAsist nabízel bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na jím provozovaném eshopu, nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu.

  Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi ProAsist a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému ProAsist, je ProAsist oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. ProAsist v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:

  • cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu);
  • u ceny zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer;
  • sleva na zboží přesahuje 50 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem.
  • ProAsist upozorňuje, že informační systém ProAsist uvádí i u zboží se zjevně chybnou cenou automaticky informaci, že se jedná o zboží zlevněné, resp. o zboží ve výprodeji apod. V případě pochybností, zda je zboží skutečně zlevněné či jde o zjevnou chybu v ceně zboží je proto Kupující povinen kontaktovat ProAsist a informaci o správnosti ceny si ověřit.

  ProAsist si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován.

  Dále si ProAsist vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud dojde k neoprávněnému užití slevového nebo obdobného poukazu v rozporu s jeho podmínkami, zejména se jedná o případy kdy:

  • slevový poukaz je použit na jiné zboží, než pro které byl určen;
  • slevový poukaz je použit ve spojení s jinou slevou, i přesto, že sčítání těchto slev nebylo výslovně zakázáno;
  • slevový poukaz je použit na nákup, který nedosahuje minimální stanovené ceny
  • ProAsist zjistí, že slevový poukaz již byl použit.

  Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout a zároveň Kupující bere na vědomí, že je ProAsist oprávněn požadovat mimo jiné bezdůvodné obohacení.

      

  VIII. Objednávání

  Objednávat je možno prostřednictvím elektronického obchodu ProAsist (dále jen „e-shop“)

  Kupující bude o předpokládaném čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu.

  Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí v druhém kroku objednávky v rámci svého košíku.

      

  IX. Platební podmínky

  Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví ProAsist, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

  Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

  ProAsist si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.  

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

    

  Vrácení peněz

  Odstoupí-li Kupující od uzavřené smlouvy s ProAsist u nebo budou-li Kupujícímu vraceny peněžní prostředky z jiného důvodu, vrátí ProAsist Kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijala, stejným způsobem. Kupující je odpovědný za správnost údajů pro vrácení peněžních prostředků.

     

  X. Dodací podmínky

  Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému ProAsist nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

  Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny naleznete na webové stránce v sekci Způsoby dopravy a platba

      

  XI. Záruční podmínky

  Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem ProAsist a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení (podrobnosti viz Reklamační řád).

      

  XII. Závěrečná ustanovení

  Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

  Případné spory mezi ProAsist a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak ProAsist doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na ProAsist pro vyřešení nastalé situace.

  Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 20.5.2020 jsou k dispozici v sídle ProAsist nebo elektronicky na www.proasist.cz.

  Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz