Obchodní podmínky Adamova lékárna

Obchodní podmínky vztahující se k zásilkovému výdeji zboží společnosti „naše lékárna, s.r.o.“ IČO: 06378510 prostřednictvím internetového obchodu společnosti ProAsist s.r.o. IČO: 24814288 umístěném na www.proasist.cz/72-adamova-lekarna (dále jen „obchodní podmínky“)

   

   

Definice a zkratky

   

Adamova lékárna       provozovna společnosti „naše lékárna s.r.o.“

Internetový obchod/ E-shop ProAsist / Adamova lékárna

                                       Internetový obchod umístěný na www.proasist.cz/72-adamova-lekarna a provozovaný společností ProAsist s.r.o.

Prodávající                   naše lékárna s.r.o., IČO: 06378510

Adamova lékárna       Lékárna, která je provozována přímo společností naše lékárna s.r.o.

Logistická služba        ProAsist s.r.o., se sídlem Praha 1, Opatovická 1314/1, PSČ 110 00, IČO: 24814288; tato společnost provozuje e-shop ProAsist na internetové stránce www.proasist.cz

Spotřebitel                   Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání

Léčiva                           Léčivé přípravky registrované podle § 25 odst. 1 zákona o léčivech

Zboží                             Zboží určené prodávajícím k prodeji zásilkovým způsobem (na E-shopu Adamova lékárna) v rámci jeho podnikatelské činnosti, jedná se například o zdravotnické prostředky, potravinové doplňky, kosmetiku, léčiva a veterinární přípravky, jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci dle § 25 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, není vázán na lékařský předpis

Objednávka                 Objednání zboží prostřednictvím internetového formuláře umístěného na internetovém obchodě ProAsist prodávajícího na internetových stránkách www.proasist.cz/72-adamova-lekarna

Občanský zákoník      Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

GDPR                             Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Zákon o léčivech         Zákon č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů

ProAsist s.r.o.               ProAsist s.r.o., se sídlem Praha 1, Opatovická 1314/1, PSČ 110 00, IČO: 24814288

naše lékárna s.r.o.      naše lékárna s.r.o., se sídlem Brno – Královo Pole, Matulkova 1510/27, PSČ  612 00, IČO: 06378510

   

    

 1. Úvodní ustanovení
 • [Předmět obchodních podmínek] Tyto obchodní podmínky platí pro E-shop Adamova lékárna, který je provozovaný na webové stránce www.proasist.cz/72-adamova-lekarna (dále jen „E-shop Adamova lékárna“ nebo „internetový obchod Adamova lékárna“). Technický chod a správa internetových stránek, kde je E-shop Adamova lékárna umístěn, a dále související logistické služby (platby, doprava a související komunikace při realizaci objednávky) jsou zajišťovány ve spolupráci se společností ProAsist s.r.o.                                                            Prodávající vydává tyto obchodní podmínky v souladu s § 1751 a násl. občanského zákoníku. Obchodní podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy, které vznikají při uzavírání kupních smluv, které mezi sebou uzavírají prodávající a kupující prostřednictvím internetového obchodu Adamova lékárna. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu Adamova lékárna a je tak zajištěna jejich archivace a reprodukce. V rámci realizace elektronické objednávky je kupující seznámen s obchodními podmínkami. Následnou akceptací obchodních podmínek ze strany kupujícího se obchodní podmínky stávají nedílnou součást takto uzavřené kupní smlouvy.
 • [Kupující] Kupujícím může být fyzická či právnická osoba, která nenakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a to vždy s doručovací adresou na území České republiky, která je současně v lokalitě, kde Logistická služba garantuje pro Internetový obchod Adamova lékárna dodání zboží (tj. zejména Praha, Plzeň, Hradec Králové, Liberec, Pardubice, Brno, Olomouc, Ostrava a okolí). Informace o těchto lokalitách jsou uvedeny na internetových stránkách Logistické služby www.proasist.cz.Spotřebitelem se pak rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 • [Oprávnění prodávajícího] Prodávající je mimo jiné provozovatelem lékáren a je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Prodávající dále řádně a včas ohlásil Státnímu úřadu pro kontrolu léčiv, že Adamova Lékárna, Václavské náměstí 775/8, 110 00 Praha 1, provádí výdej léčivých přípravků zásilkovým způsobem, a to dne 1.12.2021.
 • [Rozhodné právo, jazyk] Právní vztahy a případné spory vznikající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právem. Smluvním jazykem je jazyk český. Případné spory jsou řešeny místně příslušnými soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • [Komunikační prostředky na dálku] Kupující souhlasí s tím, že je objednávka učiněna komunikačními prostředky na dálku. Za případné chyby při přenosu dat nenese prodávající žádnou odpovědnost, stejně tak ani za jakékoliv náklady kupujícího související s využitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

   

    

    

 1. Zpracování osobních údajů
 • [Společní správci osobních údajů] Jestliže si v rámci nákupu kupující objedná zboží jak na e-shopu ProAsist, tak v E-shopu Adamova lékárna na www.proasist.cz/72-adamova-lekarna pak jsou správci osobních údajů obě tyto společnosti:

                  ProAsist s.r.o.

                   se sídlem Opatovická 1314/1, Nové Město, 110 00 Praha

                   IČO: 24814288, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 176727

                   a 

                  naše lékárna s.r.o.

                   se sídlem Matulkova 1510/27, Královo Pole, 612 00 Brno

                   IČO: 06378510, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 101661 

Správci uzavřeli smlouvu, kterou upravují sdílení dat mezi sebou pro vzájemnou spolupráci. V této smlouvě si vymezují své povinnosti ohledně ochrany osobních údajů. ProAsist s.r.o. zpracovává pro oba správce data, která jsou potřebná v rámci správy internetového obchodu a zajištění logistických služeb (např. zákaznický/uživatelský účet, cookies, doprava, stav objednávky, způsoby placení). Více k tomuto zpracování a také ke svému samostatně prováděnému zpracování uvádí společnost ProAsist s.r.o. zde: https://www.proasist.cz/content/6-zpracovani-osobnich-udaju

Zde také společnost ProAsist s.r.o. informuje o svých případných zpracovatelích nebo příjemcích osobních údajů, kterým jsou data předávána v rámci realizace objednávek. Každý správce pak samostatně provádí zpracování osobních údajů pro účely, které určuje sám. Jedná se zejména o zpracování osobních údajů za účelem uzavření a splnění smlouvy, splnění zákonem stanovených povinností (daňová nebo účetní evidence) a za účely oprávněných zájmů správce (např. reklamace, soudní obrana) nebo pro marketingové účely.

 • [Práva subjektů osobních údajů] Všechna práva ohledně osobních údajů může kupující uplatnit na e-mailové adrese eshop@proasist.cz. Správci osobních údajů, pokud to bude nutné, budou na takové žádosti spolupracovat a odpoví na ni během zákonem stanovené lhůty. Kupující má jako subjekt osobních údajů právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezit jejich zpracování, jakož i právo dané GDPR na přenositelnost osobních údajů. Bližší podmínky použití těchto práv vyplývají z příslušných právních předpisů (zejm. článků 15 až 21 GDPR a případně dalších právních předpisů, např. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění) s tím, že ne u každého dílčího zpracování (u každého samostatného účelu) jsou všechna tato práva garantována. Za splnění zákonných požadavků (viz článek 21 GDPR) má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování svých údajů, pokud jsou zpracovávány za účelem oprávněných zájmů Správce nebo jiné osoby. Dále má subjekt právo podat stížnost ohledně nakládání s údaji přímo Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • [Zpracování osobních údajů v naše lékárna] Za účelem plnění kupní smlouvy zpracovává prodávající osobní údaje kupujícího, a to v rozsahu nutném pro plnění kupní smlouvy (jméno a příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefon a údaje ohledně zboží, fakturační údaje). Kupující tyto osobní údaje poskytuje během objednávání a převzetí zboží přímo, anebo prostřednictvím svého uživatelského účtu, pokud má účet zřízen. V případě, že kupující nemá uživatelský účet, resp. si jej zruší, budou jeho osobní údaje ze strany Naše lékárna jako správce zpracovány po dobu minimálně dvou let od uzavření kupní smlouvy, resp. převzetí zboží za účelem oprávněných zájmů prodávajícího (doba pro uplatnění reklamace); pokud nebude nutné zpracování pro další účely, které povoluje zákon (soudní spor). Po uplynutí této doby zpracování, budou údaje smazány, a to v následujícím roce (2+1 rok).

    

     

III. Předmět kupní smlouvy

 • [Specifika zboží z internetového obchodu] Internetový obchod Adamova lékárna obsahuje přehled zboží určeného prodávajícím k prodeji zásilkovým způsobem v rámci jeho podnikatelské činnosti. Seznam zboží (a jeho ceny) v internetovém obchodu se může lišit od zboží (včetně jeho cen) nabízeného v kamenných prodejnách lékáren řetězce Naše lékárna. Prostřednictvím internetového obchodu Adamova lékárna není možné zakoupit léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, léčivé přípravky obsahující návykové látky ani léčivé přípravky, které mohou být vydávány bez lékařského předpisu s omezením. Zboží je možné doručit pouze na území České republiky a v lokalitě, kde Logistická služba garantuje dodání zboží. Informace o těchto lokalitách jsou uvedeny na internetových stránkách Logistické služby www.proasist.cz. Kupující bere na vědomí, že veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v internetovém obchodu Adamova lékárna jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, i když je mu objednávka kupujícího doručena. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku v souladu se zákonem o léčivech mimo jiné v případě podezření ze zneužití dodávaného zboží nebo, pokud kupující v minulosti porušil obchodní podmínky, opakovaně nepřevzal zboží či jinak porušil právní předpisy v souvislosti s užitím internetového obchodu.
 • [Fotografie zboží] Kupující bere na vědomí, že vyobrazení a fotografie u zboží včetně textu uvedeného u zboží mají pouze ilustrační charakter a nemusí zcela odpovídat skutečnosti, a to vzhledem k neustálým změnám obalů ze strany výrobců. Rozhodující u léčiv je text uvedený v příbalovém letáku.
 • [Informace ohledně zboží] U každého jednotlivého zboží jsou v internetovém obchodu Adamova lékárna vždy uvedeny název a kupní cena včetně daně z přidané hodnoty. Kupní cena je považována za cenu smluvní. Ceny uvedené na E-shopu Adamova lékárna jsou uvedeny včetně DPH. V internetovém obchodu Adamova lékárna jsou u jednotlivého zboží dále uvedeny zejména nikoliv však výlučně následující údaje
 1.              a) specifikace zboží a vyobrazení zboží (fotografie),
               b) povinné informace dle zákona o léčivech, pokud se jedná o léčiva,
 • [Změny zboží a cen, vyprodání zásob] Veškeré změny zboží a změny cen v internetovém obchodě Adamova lékárna jsou vyhrazeny. Nabídka zboží vystaveného v internetovém obchodě Adamova lékárna (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit, přičemž počet akčních kusů nebo nabídka platnosti jsou v internetovém obchodě Adamova lékárna vždy uvedeny.
 • [Zvláštní akce] Pokud prodávající provozuje akci pro zákazníky, která má své vlastní akční podmínky, mají akční podmínky přednost před těmito obchodními podmínkami; případně se tyto obchodní podmínky použijí podpůrně, pokud úprava v akčních podmínkách chybí, nebo je neplatná.

   

   

 1. Informační poradenství
 • [Informační služba, Hlášení nežádoucích účinků] Prodávající poskytuje zákonnou informační službu poskytovanou farmaceutem po vymezenou provozní dobu (v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hod.); tato informační služba slouží rovněž k zajištění shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků a o závadách v jakosti léčivých přípravků dle §85 odst. 2 písm. d) zákona o   léčivech.   V   případě   podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek léčivého přípravku, prodávající doporučuje kupujícímu toto podezření ohlásit též Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Kontakty na informační službu prodávajícího jsou uvedeny v rámci internetového obchodu na internetových stránkách www.proasist.cz. Hovorné je účtováno dle platného ceníku operátora kupujícího.

Informační službu poskytuje prodávající v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hod. prostřednictvím:

      Mgr. Ludmila Mudráková, farmaceut

      Mgr. Kateřina Vilémová, farmaceut

      tel. číslo: +420 725 579 177

      adamovalekarna@seznam.cz

       

    

 1. Objednávka zboží – Uzavření kupní smlouvy
 • [Povinnosti smluvních stran] Povinností prodávajícího je
 1.                 a) dodat kupujícímu zboží objednané prostřednictvím internetového obchodu řádně a včas a na sjednané místo,
 2.                 b) předat kupujícímu doklady, které se vztahují ke zboží,
 3.                 c) umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží.

           Povinností kupujícího je objednané zboží řádně převzít a včas za něj zaplatit kupní cenu dle podmínek předem sjednaných.

 • [Proces objednávky] Pro uzavření kupní smlouvy v rámci nákupního procesu nejprve zvolí Kupující na E-shopu Adamova lékárna zboží, jež chce zakoupit, a dále jeho požadované množství. Tento krok potvrdí stisknutím tlačítka „PŘIDAT DO KOŠÍKU“. Nezvolí-li kupující požadované množství, bude mu do Košíku přidán vždy jeden kus nebo jiná nejmenší nabízená jednotka příslušného zboží. Informaci o aktuální minimální hodnotě zboží v objednávce (do této se nezapočítává poplatek za dopravu) a ceník dopravného nalezne kupující na webových stránkách E-shopu Adamova lékárna nebo e-shopu ProAsist, který dopravu pro E-shop Adamova lékárna zajišťuje („Dodání zboží a platba“). Jakmile kupující provede výše zmíněným postupem výběr veškerého zboží, jež má v úmyslu zakoupit, v nákupním procesu pokračuje stisknutím tlačítka „Pokračovat na objednání“. Následně bude kupující přesměrován na stránku, kde kupující pro účely dodávky a platby zadá a zkontroluje výběr zboží a své kontaktní údaje a adresu, na kterou mu má být zboží doručeno, případně i další informace potřebné pro předání objednaného zboží. Kontrolu výběru zboží může kupující provést i návratem do prostředí E-shopu Adamova lékárna. Před odesláním Objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“. Odesláním objednávky potvrzuje kupující správnost údajů a prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, které akceptuje a bude dodržovat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a jejich správnost si nijak neověřuje u třetích osob.
 • [Uzavření kupní smlouvy] Kupní smlouva je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena okamžikem odeslání objednávky kupujícím.
 • [Akceptace obchodních podmínek] Kupující odesláním elektronické objednávky bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání platnou výši ceny objednávaného zboží (včetně případných nákladů na dopravu) uvedenou na internetovém obchodě, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Nabídka prodeje zboží včetně jeho ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodu. V případě jakýchkoliv rozporů mezi obchodními podmínkami a kupní smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím má přednost znění kupní smlouvy.
 • [Potvrzení přijetí objednávky] Neprodleně po uzavření kupní smlouvy potvrdí prodávající prostřednictvím Logistické služby přijetí objednávky, a to na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce nebo v uživatelském účtu.
 • [Možné ověření objednávky] Prodávající je oprávněn sám nebo prostřednictvím Logistické služby v návaznosti na druh objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, náklady na dopravu) dle svého uvážení ověřit objednávku u kupujícího, a to na e-mailové adrese nebo na telefonním čísle uvedeném v objednávce a kupující je povinen objednávku verifikovat. Pokud kupující objednávku neverifikuje, bude objednávka považována za neuskutečněnou a nepřihlíží se k ní.
 • [Avizování nemožnosti dodání] Objedná-li kupující zboží, které již prodávající neprodává nebo zjistí-li prodávající, že objednané zboží nebude možné doručit ve lhůtě původně avizované, zavazuje se prodávající neprodleně informovat kupujícího sám nebo prostřednictvím Logistické služby, a to na e-mailovou adresu nebo telefonický kontakt uvedený v objednávce nebo v uživatelském účtu, a domluvit se s ním na dalším postupu. Pokud nedojde k dohodě, prodávající může objednávku zrušit.
 • [Následné změny ze strany kupujícího] Prodávající v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) občanského zákoníku vylučuje přijetí objednávky s následným dodatkem nebo odchylkou provedenou ze strany kupujícího. Navržení změn, dodatků či odchylek kupujícím vůči potvrzené objednávce prodávajícího považuje prodávající toliko za podnět k dalšímu jednání o obsahu kupní smlouvy. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné neuzavření kupní smlouvy ve smyslu změn kupujícího.
 • [Změna a zrušení objednávky kupujícím] Kupující může objednávku změnit písemně, nebo telefonicky pouze do 18 hodin dne předcházejícího dni doručení zboží. V den doručení může kupující změnit se souhlasem prodávajícího pouze čas nebo adresu doručení. Tuto změnu komunikuje kupující přes Logistikou službu. Jakmile je zboží vypraveno kupujícímu, není možné provést zrušení objednávky, změnit čas nebo adresu doručení. Kupující je při změně či zrušení objednávky povinen uvést číslo objednávky, datum objednávky a číslo bankovního účtu pro vrácení zboží.
 • [Zjevné chyby v popisu nebo ceně zboží] Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném v internetovém obchodu Adamova lékárna anebo v případě zjevně mylné informace či technické chyby, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. Prodávající je v souladu se zákonem o léčivech oprávněn odmítnout objednávku rovněž v případě podezření ze zneužití dodávaného zboží.

    

    

 1. Platební podmínky
 • [Způsoby zaplacení] Při konkrétní koupi zboží vybere kupující v procesu objednávky způsob úhrady kupní ceny a případných dalších nákladů (např. dopravné). Cenu za zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu dle platných možností v nabídce internetového obchodu Adamova lékárna. Proces zaplacení, resp. všechny způsoby placení uvedené v internetovém obchodě Adamova lékárna, zajišťuje Logistická služba (včetně doručení potřebných dokladů). V případě dotazů nebo problémů s placením se kupující obrací na eshop@proasist.cz. V rámci procesu objednávání provádí kupující pouze jednu platbu, i když učiní nákup jak v E-shopu Adamova lékárna, tak v e-shopu ProAsist. Doklady (účtenka, dodací list) ke zboží však kupující obdrží ke každému nákupu samostatně. Jestliže si kupující vybere platbu předem, obdrží potvrzení o zaplacení prostřednictvím Logistické služby, a to na e-mail uvedený v objednávce nebo uživatelském účtu. Kurýři Logistické služby jsou oprávněni přijímat platby také za Objednávky z E-shopu Adamova lékárna.
 • [Faktura, účtenka, dodací list] Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu. Fakturu – daňový doklad obdrží kupující společně s nákupem. Faktura obsahuje zejména označení prodávajícího a kupujícího, specifikaci druhu a počtu kusů zboží, datum vystavení faktury, výši kupní ceny, DPH, datum splatnosti kupní ceny, číslo účtu prodávajícího a variabilní symbol, výši ceny za přepravu, je-li sjednána a další náklady. Dále kupující obdrží účtenku, která bude vystavena v souladu se zákonem č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb a dalšími příslušnými předpisy.
 • [Vystavení dobropisu] Prodávající vystavuje opravný daňový doklad (dobropis) jen za níže uvedených podmínek:
 1.            a) jedná-li se o prodávajícím písemně uznanou reklamaci, kdy z důvodů nemožnosti prodávajícího nelze zajistit ani poskytnout stejné či adekvátní náhradní zboží a kupující uplatnil právo na slevu z kupní ceny zboží, nebo nesouhlasí-li dodané zboží s objednávkou a prodávající tuto skutečnost písemně uzná, nebo
 2.            b) odstoupí-li kupující v souladu s těmito obchodními podmínkami od kupní smlouvy.
 • [Převzetí zboží] Převzetí zboží kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

  

  

VII. Doprava zboží a termíny dodání

 • [Způsoby dopravy] Dopravu zajišťuje pro prodávajícího Logistická služba. Přehled možných způsobů dodání zboží, termínů a lokalit doručování je uveden v internetovém obchodě Adamova lékárna v rámci procesu objednávky (nebo v sekci „Dodání zboží a platba“).
 • [Podmínky doručení] Prodávající předá zboží prostřednictvím Logistické služby kupujícímu do jeho vlastních rukou, do rukou jeho zákonného zástupce či zmocněnce, případně na místo oběma stranami smluvené. Zboží je kupující povinen převzít, nevyužije-li možnosti odstoupení od kupní smlouvy. Za kupujícího může zboží převzít vedle kupujícího nebo jeho zákonného zástupce také fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese kupujícího a která osobě, která kupujícímu zboží za prodávajícího předává, prokáže svou totožnost, resp. dostatečný věk, a to předložením občanského průkazu. Nebude-li potřebný věk prokázán, může prodávající odstoupit od kupní smlouvy a požadovat náhradu nákladu v souvislosti s objednávkou.
 • [Větší množství zboží] Dodá-li prodávající větší množství zboží, než kolik je povinen dodat podle kupní smlouvy, je kupující oprávněn přijetí přebytečného zboží při jeho převzetí odepřít.
 • [Převzetí zboží a jeho kontrola] Při převzetí zboží od Logistické služby je kupující povinen překontrolovat zboží, neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit kurýrovi Logistické služby. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud je obal porušen, nemusí kupující zboží převzít za předpokladu, že porušení se jeví jako neoprávněné vniknutí do zásilky, a sepíše s kurýrem zápis o škodě. Při převzetí zásilky bez uvedení výhrad či škod kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
 • [Nabytí vlastnictví] Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny včetně souvisejících nákladů (DPH, doprava apod.) nebo jeho převzetím, dle toho, co nastane později, není-li ujednáno jinak. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem dodání zboží kupujícímu.
 • [Dodací lhůty léčiv] Léčiva budou kupujícímu odeslána nejpozději ve lhůtě 48 hodin přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání kupujícímu nejdéle ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od přijetí objednávky, nebo bude kupujícímu nejdéle ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od přijetí objednávky oznámeno, že v této lhůtě nelze objednané zboží dodat. Takové oznámení provádí prodávající na telefonní číslo nebo e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.
 • [Nepřevzetí nebo nevyzvednutí zboží] Je-li prodávající povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít veškeré zboží při jeho dodání. Odmítne-li kupující převzít řádně dodané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady s tímto spojené a prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu majetkové a nemajetkové újmy prodávajícího.
 • [Opakované doručování] V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Totéž se uplatní, nebylo-li zboží možné dodat z důvodu uvedení nesprávné nebo neúplné adresy v objednávce.

   

    

VIII. Odstoupení od kupní smlouvy

 • [Poučení o odstoupení] Tímto článkem prodávající upozorňuje a rovněž poučuje kupujícího, který je spotřebitelem, na možnost odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku následovně:
 1. a) Kupující/Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě 14 dní. Lhůta podle věty první běží ode dne následujícího po dni:
 • převzetí zboží, jde-li o kupní smlouvu; nebo
 • převzetí poslední dodávky zboží, jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí.

b)Kupující je povinen odstoupení od kupní smlouvy zaslat prodávajícímu písemně dopisem na adresu:

Adamova Lékárna, Václavské náměstí 775/8, 110 00 Praha 1

ProAsist s.r.o., Opatovická 1314/1, 110 00 Praha 1

na emailovou adresu: eshop@proasist.cz

a to formou jednostranného právního jednání.

 1. c) Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 2. d) V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení, zaslat zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na adresu pobočky lékárny prodávajícího:

Adamova Lékárna, Václavské náměstí 775/8, 110 00 Praha 1

Prodávající neakceptuje vrácení zboží na dobírku. Osobní vrácení není možné.

 1. e) Tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle prodávajícímu zboží zpět před jejím uplynutím.
 2. f) V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 a násl. občanského zákoníku nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s navrácením zboží. Prodávajícímůže   po   kupujícím    požadovat   pouze   úhradu   nákladů   stanovených v občanském zákoníku. 
 3. g) Zboží, které bude kupující odesílat v rámci odstoupení, doporučuje prodávající vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně případného příslušenství, záručního listu, návodu atd.). Se zbožím zašle kupující kopii dokladu o koupi.
 4. h) V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy bylo prodávajícímu doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým peněžní prostředky obdržel. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 5. i) Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky do okamžiku, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, podle toho, co nastane dříve.
 6. j) Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud tedy bude vrácené zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • [Potvrzení přijetí odstoupení] V případě obdržení odstoupení od kupní smlouvy prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu jeho přijetí. Následně bude kupujícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a potvrdí si s kupujícím další postup.
 • [Případy, kdy nelze odstoupit] Kupující bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 občanského zákoníku nelze od kupní smlouvy odstoupit, a to zejména, nikoliv však výlučně od kupní smlouvy na dodávku zboží:

                (i) upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;

                (ii) které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

                (iii) v zavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit zpět.

                Nemožnost odstoupení se vztahuje zejména na léčiva, zdravotnické prostředky nebo potravinové doplňky.

 • [Dárky poskytované se zbožím] Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky, jinak se bude jednat na straně kupujícího o bezdůvodné obohacení.
 • [Podnikatel] Ustanovení tohoto článku se nepoužije pro podnikatele. Právo podnikatele na odstoupení od kupní smlouvy se řídí příslušným právním předpisem.

    

   

 1. Odpovědnost z vadného plnění, Záruční podmínky
 • [Příslušné právní předpisy] Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku). Není-li kupující podnikatel, u něhož by bylo zřejmé, že se kupní smlouva týká jeho podnikatelské činnosti, aplikují se na smluvní vztah rovněž zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě dle ustanovení § 2158 a násl. občanského zákoníku (viz dále).
 • [Odpovědnost za jakost při převzetí] Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 1. a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 2. b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 3. c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určena podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 4. d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
 5. e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí.

 • [Práva kupujícího z vadného plnění] Má-li zboží vadu, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

          Kupující dále není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění:

               a.) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

               b.) na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním;

               c.) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím; nebo

               d.) vyplývá-li to z povahy zboží.

           Pokud bude reklamace oprávněná, kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění.

 • [Doba pro uplatnění reklamace] Kupující je oprávněn uplatnit právo za vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Bylo-li zboží podle kupní smlouvy přepravováno, běží záruční doba od dodání zboží do místa určeného v objednávce, jinak od převzetí zboží kupujícím. Je-li na prodávaném zboží, obalu, v připojeném návodu nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze zboží použít, odpovídá prodávající kupujícímu za to, že zboží bude po tuto dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. U zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo u použitého zboží neodpovídá prodávající v záruční době za vady.
 • [Nemožnost reklamace] Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Kupující dále není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití zboží, nebo vyplývá-li to z povahy věci.
 • [Potvrzení o odpovědnosti prodávajícího] Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit. V potvrzení uvede prodávající i svou obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo. V potvrzení prodávající uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi vážou, nejsou dotčena. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení podle § 2166 odst. 1 občanského zákoníku nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím v tomto odstavci uvedené údaje.
 • [Proces reklamace] Zjistí-li kupující vady zboží, musí tyto uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad u prodávajícího:
 1.            a) elektronicky na e-mail:eshop@proasist.cz (doporučujeme využít přednostně pro rychlejší vyřízení) nebo
 2.            b) písemně dopisem na příslušnou lékárnu, a to Adamova Lékárna, Václavské náměstí 775/8, 110 00 Praha 1
 3.            c) osobně v příslušné provozní době v Adamově lékárně

Kupující uvede při uplatnění reklamace své jméno a příjmení, kontaktní údaje, popis vady zboží a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje (jaké právo z vadného plnění uplatňuje). Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Kupující je povinen doložit, že reklamované zboží bylo zakoupeno u prodávajícího (např. kopií daňového dokladu či jiným vhodným způsobem).

 • [Vrácení zboží] Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané, a to jedním ze způsobů uvedeným níže: 
 1. a) Reklamované zboží zašle kupující prostřednictvím poštovního doručovatele balíkem přednostně na adresu Adamovy lékárny, Václavské náměstí 775/8, 110 00 Praha 1. Balíky doručené na dobírku není prodávající povinen převzít.
 2. b) Osobní doručení reklamovaného zboží je možné v Adamově lékárně. Vrácení reklamovaného zboží je možné pouze v provozní době Adamovy lékárny. Při osobním vrácení je potřeba doložit kopii dokladu o koupi zboží.

Lékárna zajišťující zásilkový výdej dle ust. 85 odst. 2 písm. e) zákona o léčivech výdej je povinna zajistit možnost vrácení reklamovaných léčiv způsobem, který nezpůsobí kupujícímu náklady. Taková léčiva se stávají nepoužitelnými a je nutno zajistit jejich odstranění podle ust. § 88 a 89 zákona o léčivech.

 • [Potvrzení o reklamaci] Prodávající zašle kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace zboží uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem uvedeným v objednávce nebo v zákaznickém účtu bezprostředně po přijetí reklamace v případě osobního uplatnění je potvrzení předáno ihned v listinné podobě – potvrzení na reklamačním listu. Prodávající dále zašle kupujícímu e-mailem uvedeným v objednávce, v zákaznickém účtu nebo v reklamačním listu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Toto potvrzení (reklamační protokol) bude kupujícímu dodáno nejpozději ve lhůtě stanovené obecně závaznými právními předpisy pro vyřízení reklamace, nejčastěji s reklamovaným zbožím. Není – li zasíláno žádné zboží, je reklamační protokol zasílán elektronicky. Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

   

    

 1. Závěrečná ustanovení
 • [Změny obchodních podmínek nebo kupní smlouvy, neplatnost ujednání] V zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných prodávajícím v návaznosti na vývoj právního prostředí a s ohledem na obchodní politiku prodávajícího je prodávající oprávněn provést jednostranné změny nebo úpravy těchto obchodních podmínek. Obě smluvní strany na sebe přebírají riziko změny okolností. Pokud některé ustanovení kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek bude shledáno jako neplatné a/nebo neúčinné, nebude tím dotčena platnost a/nebo účinnost zbývajících ustanovení kupní smlouvy nebo obchodních podmínek.
 • [Řešení mimosoudních stížností] Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností ohledně prodeje léčiv se kupující může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Státní ústav pro kontrolu léčiv, adresa: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, tel: +420 272 185 111, e-mail: posta@sukl.cz, www: http://www.sukl.cz. Odpovědnou osobou ve vztahu ke Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, pokud se týká provozování internetového obchodu, je prodávající.
 • [Kontrolní orgány] Dalšími kontrolními orgány jsou:

              (i)příslušný živnostenský úřad vykonávající dozor v oblasti živnostenského oprávnění,

              (ii)Úřad pro ochranu osobních údajů vykonávající dozor v oblasti ochrany osobních údajů,

              (iii)Česká obchodní inspekce vykonávající dozor ve vymezeném rozsahu mimo jiné nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 • [Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu] Vznikne-li na základě uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem spor, který nebude jinými prostředky vyřešen ke spokojenosti kupujícího - spotřebitele, má tento kupující vždy mimo jiné právo obrátit se na Českou obchodní inspekci (Česká obchodní inspekce – Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, web: adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz) jako na věcně příslušný subjekt dle ustanovení § 20e písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu dle příslušných ustanovení části třetí (§ 20d – 20m) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Spotřebitel – kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • [Právní předpisy] Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou výslovně upraveny v těchto obchodních podmínkách ani v kupní smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a v případě kupujícího – spotřebitele zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • [Specifická regulace] Prodávající je osobou odpovědnou za plnění všech povinností spojených s provozováním internetového obchodu, které vyplývají ze zákona o léčivech, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a dalších právních předpisů, které se na tuto činnost vztahují. Prodávající je vázán Etickým kodexem České lékárnické komory.
 • [Prohlášení kupujícího] Kupující tímto výslovně prohlašuje, že se seznámil se zněním těchto obchodních podmínek před odesláním objednávky, ujednání obchodních podmínek jsou pro něj jasná a srozumitelná a plně jim rozumí a bude se jimi řídit. Dále kupující prohlašuje, že léčiva kupuje pro sebe nebo své potřeby a nebude léčiva prodávat dalším osobám.
 • [Účinnost obchodních podmínek] Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti ode dne 1.12.2021. Práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předcházejícího znění obchodních podmínek zůstávají nedotčena.

    

    

 1. Důležité kontakty

  

Infolinka Logistické služby

pro řešení dopravy, funkčnosti internetových stránek e-shopu, problémy s platbou e-mail: eshop@proasist.cz

tel.: 226 292 289 (každý den od 9 do 17:00 hodin)

    

Informační služba / Hlášení nežádoucích účinků

Mgr. Ludmila Mudráková, farmaceut

Mgr. Kateřina Vilémová, farmaceut

tel. číslo: +420 725 579 177

adamovalekarna@seznam.cz

 

Reklamace

přednostně na emailovou adresu: eshop@proasist.cz

poštou: na příslušnou lékárnu, a to Adamova Lékárna, Václavské náměstí 775/8, 110 00 Praha 1

osobně: Adamova lékárna ve stanovené provozní době

    

Vrácení reklamovaného zboží: přednostně poštou na příslušnou lékárnu, a to Adamova Lékárna, Václavské náměstí 775/8, 110 00 Praha 1 nebo osobně v Adamově lékárně, pouze v provozní době Adamovy lékárny.

Odstoupení

přednostně na emailovou adresu: eshop@proasist.cz

poštou: na příslušnou lékárnu, a to Adamova Lékárna, Václavské náměstí 775/8, 110 00 Praha 1

osobně: Adamova lékárna ve stanovené provozní době

 

Vracení zboží v rámci odstoupení:

Pouze poštou: přednostně na adresu příslušné lékárny, a to Adamova Lékárna, Václavské náměstí 775/8, 110 00 Praha 1. Osobní vracení zboží není možné. Balíky na dobírku nejsou přijímány.

     

V Praze dne 1.12.2021

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz